Eiendomsfinans varslingskanal

Eiendomsfinans har opprettet en ekstern varslingskanal for å gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige, uetiske eller ulovlige forhold i virksomheten.

Både ansatte og eksterne aktører oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler som:

  • korrupsjon og økonomiske misligheter
  • brudd på selskapets etiske regler
  • brudd på regler om arbeidsmiljø
  • upassende gaver eller bonuser
  • mobbing, trakassering, seksuelle overgrep eller diskriminering
  • brudd på personopplysningssikkerheten
  • brudd på regelverk tilknyttet ulike fagområder, eksempelvis taushetsplikt

For ansatte oppfordres det å først diskutere bekymringer eller kritikkverdige forhold internt med sin nærmeste leder eller andre personer i selskapets ledelse før det meldes fra om via denne eksterne varslingskanalen. Det er imidlertid opp til hver enkelt ansatt hvordan man ønsker å varsle.

Dette inngår ikke i varslingsordningen

Varslingsordningen er ikke ment å omfatte tilbakemeldinger og spørsmål knyttet til saksbehandling av saker. Dersom du har spørsmål knyttet til din lånesøknad eller forsikring, vennligst ta kontakt med din personlige rådgiver eller via firmapost@eiendomsfinans.no.

Slik varsler du

Ved å trykke på denne linken kan du sende inn et varsel: https://trustcom.pwc.no/eiendomsfinans 

Innrapportering gjennom varslingskanalen vil i første omgang bli mottatt og behandlet av en uavhengig tredjepart, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC), Dronning Eufemias gate 71, 0191 Oslo. PwC er dedikert til å opprettholde en høy etisk standard og vil håndtere alle varslinger konfidensielt og profesjonelt.

Håndtering av varsel

Ved innkommet varsel til PwC, vil PwC vurdere varslet og eventuelt innhente utfyllende informasjon om den konkrete hendelsen i de tilfeller det er nødvendig og mulig. En sammenstilling av saken med anbefaling av hvordan Eiendomsfinans bør håndtere varslet videre, vil bli gitt til Eiendomsfinans. Varsler vil få bekreftelse på mottatt varsel.

Anonymitet

Varsler kan velge å være anonym overfor Eiendomsfinans og PwC, kun anonym overfor Eiendomsfinans eller oppgi kontaktinformasjon.

Dersom varsler velger å være helt anonym vil varslers identitet ikke bli kjent for den som mottar varslet. Den elektroniske løsningen tilrettelegger for anonym kommunikasjon med varsler. Imidlertid vil det være lettere å gå videre med varselet hvis varsler opplyser om sin identitet da dette ofte innebærer lettere tilgang til faktum og dokumentasjon, bedre saksgang og et bedre resultat for involverte parter. Alle som varsler om mulige bekymringer eller kritikkverdige forhold skal kunne gjøre dette uten frykt for represalier.

Dersom varsler ønsker å kun være anonym overfor Eiendomsfinans, men ikke PwC, så vil PwC ikke oppgi varslers identitet til Eiendomsfinans.