BSU

BSU

I denne artikkelen tar vi for oss hovedvilkårene for BSU-ordningen og fremhever aktuelle endringer som kom i 2021 og som fremdeles gjelder.

Hvem kan spare i BSU?

Boligsparing for ungdom, eller BSU, ble innført allerede i 1992 ved at skatteloven § 16-10 trådte i kraft. Ordningen er mest kjent for å gi gunstig skattefradrag ved sparing til bolig. Ordningen har sett en rekke endringer de siste årene. I denne artikkelen tar vi for oss hovedvilkårene for BSU-ordningen og fremhever aktuelle endringer som kom i 2021 og som fremdeles gjelder.

Formålet med BSU-ordningen er å hjelpe «ungdom» inn på boligmarkedet. Ungdom er man etter ordningen helt frem til og med året man fyller 33 år.
Det vil ikke være mulig å fortsette sparingen fra og med det året man fyller 34 år. BSU-kontoen vil imidlertid ikke automatisk bli lukket, og enkelte banker tilbyr en forlenget periode med gunstig rente. Når man mister den gunstige renten, kan det være lønnsomt å se på alternative sparemetoder som gir bedre avkastning på sikt.

Det er ellers ingen nedre aldersgrense for bruk av BSU-ordningen, men man får ikke nyttiggjort seg skattefradraget før man har skattbar arbeidsinntekt. På grunn av reglene om sambeskatning med foreldre, foreligger det ikke skattbar inntekt før tidligst fylte 17 år.
Ordningen med BSU opererer etter prinsippet om at «bordet fanger». Det er kun mulig å opprette én konto pr. person, og det er ikke mulig å opprette ny BSU-konto når den tidligere kontoen er gjort opp. Det er imidlertid mulig å flytte en BSU-konto fra en bank til en annen.

Merk: Pengene du setter inn bindes først til BSU-kontoen ved årsskiftet (31.12). Man kan derfor velge å ta ut penger før 31. 12 samme år som man satte dem inn.

Økning i årlig sparebeløp fra 2021

I 2021 ble sparebeløpet økt fra 25 000 kr til 27 500 kr. Med en rett på 20% skattefradrag på sparebeløpet, innebærer det at man kan få 5 500 kr i skattefradrag i året ved å sette inn 27 500 kr.

Det er imidlertid en øvre grense for hvor mye man kan sette inn på BSU-kontoen i løpet av ett år. Denne grensen står seg uendret for 2022 og er på 300 000 kr. Beløp over dette skal tilbakeføres.

To jenter ser på en ipad og sitter ved et bord

Said Salimi og Bjørn Bergene er rådgivere i Eiendomsfinans

Hva med rentene?

Det er nokså gunstige renter på BSU-kontoer i motsetning til vanlig sparekontoer.
I den forbindelse er det viktig å presisere at renten man tjener i løpet av et år, ikke går inn i beregningen av sparebeløpet når man skal beregne rett til skattefradrag. Rentene regnes heller ikke med ved beregningen av det maksimale sparebeløpet på 300 000 kr.
Før fylte 34 år, kan rentene kun tas ut når sparebeløpet benyttes til bolig, Etter fylte 34 år kan man ta ut renter som er opptjent fra og med inntektsåret man fyller 34 år.


Nytt av 2021 – ingen skattefradrag hvis man eier bolig fra før av

Tidligere var det adgang til å kjøpe seg bolig uten å samtidig slå hull på BSU-sparekontoen. På den måten kunne man kjøpe seg bolig og samtidig videre nyte godt av skattefradragene gjennom BSU-ordningen.
Formålet med BSU-ordningen er å hjelpe ungdom inn på boligmarkedet. Eier man en bolig fra før av, har man allerede oppnådd formålet med ordningen. Regjeringen anså det derfor nødvendig å begrense ordningen slik at brukerne ikke fikk både i pose og sekk.
Med virkning fra og med 1. januar 2021 er det kun de som ikke eier bolig fra før av som får skattefradrag etter BSU-ordningen. Her likestilles helt og delvis eierskap.
For fremtiden betyr det også at man mister retten til skattefradrag om man erverver eiendom før 31.12 i inntektsåret. De gode rentevilkårene består imidlertid frem til fylte 34 år.

Merk: Det er eierskap per 31.12 i inntektsåret som er avgjørende, og som avskjærer retten til skattefradrag. Det innebærer på den annen side at man tar opp igjen retten til skattefradrag i det året man selger boligen og ikke samtidig kjøper ny bolig før 31.12. Forutsatt at BSU-kontoen i mellomtiden ikke er brukt.

Hva kan man bruke BSU-sparingen til?

Det mange kanskje ikke er klar over, er at brudd på vilkårene for BSU leder til krav om tilbakebetaling av tidligere gitt skattefradrag. Delvis brudd, gir på samme måte delvis krav om tilbakebetaling. Det er derfor viktig å vite hva BSU-sparepengene kan benyttes til, slik at man unngår å bryte vilkårene.

Dette er tillatt etter ordningen:

• Kjøp av ny bolig til eget bruk
• Tomtekjøp
• Betaling av renter og avdrag på lån på eksisterende bolig
• Anskaffelse av garasje. Gitt at anskaffelsen skjer 5 år etter man erverver boligen. Garasjen må tilhøre boligen.
• Nytt av 2021: Påkostning og vedlikehold av egen bolig

Dette faller utenfor ordningen:

• Kjøp av fritidseiendom
• Kjøp av sekundær bolig
• Nedbetaling av gjeld på andre eiendommer enn din faste bolig

Om du ønsker å snakke med en av våre rådgiver fyller du ut skjemaet :